Natečaj

4 kategorije najbolj freeŠnih natečajev razkrijemo:

Prijave na natečaje se odprejo:

Pravila sodelovanja

 1. Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine).
 2. Na razpis se lahko prijavijo samo posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.
 3. Na natečaju lahko posameznik sodeluje z enim delom v posamezni kategoriji.
 4. Delo mora ustrezati tehničnim pogojem posamezne kategorije, ki so zapisane v briefu. Zaradi objektivnosti ocenjevanja del morajo biti dela pripravljena tako, da imena avtorja ni mogoče razbrati iz naslovnice ali vodnega žiga.
 5. Navodila za oddajo del se nahajajo na tej strani. Dela, oddana na kakršen koli drug način, ne sodelujejo v natečaju.
 6. Prijava mora obvezno vsebovati naslednje priloge:
  • scan oz. fotografija potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice za študijsko leto 2023/2024
  • scan oz. fotografija osebnega dokumenta
  • izpolnjen prijavni obrazec (ime, priimek, naslov, telefonska št., e-mail, fakulteta oz. višja šola, naslov dela)
 7. Dela bo ocenila strokovna žirija, ki predstavlja pokrovitelja kategorije. Odločitev žirije je dokončna in zavezujoča.
 8. Prijavljena dela bodo razstavljena na razstavi, ki bo del projekta freeŠn.
 9. V vsaki kategoriji bodo izbrana tri zmagovalna dela, ki bodo prejela razpisane nagrade.
 10. Razglasitev zmagovalcev bo na zaključnem dogodku, ki bo 6. maja 2024. V primeru, da se zmagovalec ne udeleži razglasitve, mu rezultate sporočimo po elektronski pošti v roku 24 ur.
 11. Zmagovalec mora v roku 7 dni potrditi, ali bo nagrado izkoristil. V primeru, da je ne bo, jo predamo drugonagrajencu.
 12. V natečaju sodelujejo vsa dela, oddana od 10. 3. 2024 do vključno 15. 4. 2024.

Avtorske pravice

Prijavljeni zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim so­deluje na natečaju, ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektu­alne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Prijavljeni se tudi obveže, priznava in/ali jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjše­vale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.

Prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da bo v primeru, če bo njegovo delo nagrajeno, pre­nesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na pravico do dajaja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na pravico do nadomestila) izključno za potrebe komuniciranja projekta freeŠn.

Prijavljeni s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese organizatorja ter povrnil vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

Pazi!

Fotografij, digitalnih medijev in drugih poslanih materialov organizator natečaja ne vrača.

Zmagovalec s sprejemom nagrade potrjuje, da se strinja, da lahko organizator zastonj objavi njegovo delo v tiskani ali elektronski obliki, na spletnih straneh ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko upora­blja za oglaševanje ali promocijo projekta freeŠn.

Varstvo osebnih podatkov

S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi za iz­vedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.