NATEČAJ

Natečaj traja od 1. do 31. marca 2017.

Dela bomo zbirali v petih frišnih kategorijah, ocenila pa jih bo strokovna žirija, ki predstavlja pokrovitelja posamezne kategorije, prav tako pa bo pokrovitelj ponudil nagrado zmagovalcu.Pokrovitelji kategorij

FOTOGRAFIJA: ROK TRŽAN

TV PRODUKCIJA: PRO PLUS

ZGODBIČENJE:  LUNA TBWA

GRAFIČNO OBLIKOVANJE: STUDIO MAZZINI

EVENT MANAGEMENT: PRISTOP

 

 

NAGRADE

Nagrada za zmagovalca posamezne kategorije natečaja pa je poleg manjših praktičnih tudi praksa pri pokrovitelju kategorije (podrobnosti določi on) in kotizacija za festival Golden Drum 2017, nagrade za druga in tretja mesta so praktične nagrade naših partnerjev.

FRIŠNI ZMAGOVALCI (2017)

Fotografija

1.mesto

Ana Skobe: Skozi oči narave

2.mesto

Roman Rus: Oči, ogledalo duše.

3.mesto

Lucija Meznarič: Asimilacijski tok

Zgodbičenje

1.mesto

Neža Pavrič: Prava izbira naj dominira!

2.mesto

Miša Sajovic: Kodiranje nakupovalnih vrečk

3.mesto

Lana Natek: Lidlova pametna vrečka/Lidl Smart Bag

Televizijska produkcija

1.mesto

Janja Brčič: 54 do štarta.

2.mesto

Primož Petrovič Vernikov: Deseteroboj

3.mesto

Amadeja Kavšek: Čez 30 pa še pri tastarih: MAMA HOTEL

Event management

1.mesto

Nika Kocman: 70. postaja

2.mesto

Vid Kek: Event brief

3.mesto

Katja Grubiša: Proslava 70. obletnice Afrodite

Grafično oblikovanje

1. mesto

Anja Kraševec Dervarič: CGP Šahiram, te matiram?

2.mesto

Nuša Willenpart: CGP – Šahiram

3.mesto

Roman Rus: Osnutek šah

 

 

PRAVILA SODELOVANJA

 1. Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine).
 2. Na razpis se lahko prijavijo samo posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.
 3. Na natečaju lahko posameznik sodeluje z enim delom v posamezni kategoriji.
 4. Delo mora ustrezati tehničnim pogojem posamezne kategorije, ki so zapisane v brifu. Zaradi objektivnosti ocenjevanja del morajo biti dela pripravljena tako, da imena avtorja ni mogoče razbrati iz naslovnice ali vodnega žiga.
 5. Navodila za oddajo del se nahajajo na tej strani. Dela, oddana na kakršen koli drug način, ne sodelujejo v natečaju.
 6. Prijava mora obvezno vsebovati naslednje priloge:
 • scan oz. fotografija potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice za študijsko leto 2016/2017
 • scan oz. fotografija osebnega dokumenta
 • izpolnjen prijavni obrazec (ime, priimek, naslov, telefonska št., e-mail, fakulteta oz. višja šola, naslov dela)
 1. Dela bo ocenila strokovna žirija, ki predstavlja pokrovitelja kategorije. Odločitev žirije je dokončna in zavezujoča.
 2. Dela, ki bodo sprejeta v ožji izbor, bodo razstavljena na razstavi, ki bo del projekta freeŠn.
 3. V vsaki kategoriji bo izbrano eno zmagovalno delo, ki bo prejelo razpisano nagrado.
 4. Razglasitev zmagovalcev bo na zaključnem dogodku, ki bo 11. aprila 2017. V primeru, da se zmagovalec ne udeleži razglasitve, mu rezultate sporočimo po elektronski pošti v roku 24 ur.
 5. Zmagovalec mora v roku 7 dni potrditi, ali bo nagrado izkoristil. V primeru, da je ne bo, jo predamo drugonagrajencu.
 6. V natečaju sodelujejo vsa dela, oddana od 1. 3. 2017 do vključno 31. 3. 2017.

Avtorske pravice

Prijavljeni zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim so­deluje na natečaju, ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektu­alne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Prijavljeni se tudi obveže, priznava in/ali jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjše­vale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.

Prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da bo v primeru, če bo njegovo delo nagrajeno, pre­nesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na pravico do dajaja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na pravico do nadomestila) izključno za potrebe komuniciranja projekta freeŠn.

Prijavljeni s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese organizatorja ter povrnil vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

Opozorila

Fotografij, digitalnih medijev in drugih poslanih materialov organizator natečaja ne vrača.

Zmagovalec s sprejemom nagrade potrjuje, da se strinja, da lahko organizator zastonj objavi njegovo delo v tiskani ali elektronski obliki, na spletnih straneh ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko upora­blja za oglaševanje ali promocijo projekta freeŠn.

Varstvo osebnih podatkov

S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi za iz­vedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.